משלוח חשבוניות מס מקור וקבלות דיגטלית באמצעות האימייל במקום לשלוח עותק מודפס בדואר מותרת, לצורך כך יש לעמוד בתנאים הבאים:

 

 העסק הודיע לפקיד השומה בדואר רשום על כוונתו לשלוח מסמכים ממוחשבים.
 הלקוח אישר את הסכמתו בכתב או באופן ממוחשב לקבל את עותק המקור באינטרנט.
 יש לשמור את אישור הלקוח.
 הלקוח רשאי לשנות את הסכמתו בכל עת, ואז לא ניתן לשלוח לו מסמכים ממוחשבים. […]