משלוח חשבוניות מס מקור וקבלות דיגטלית באמצעות האימייל במקום לשלוח עותק מודפס בדואר מותרת, לצורך כך יש לעמוד בתנאים הבאים:

 

 •  העסק הודיע לפקיד השומה בדואר רשום על כוונתו לשלוח מסמכים ממוחשבים.
 •  הלקוח אישר את הסכמתו בכתב או באופן ממוחשב לקבל את עותק המקור באינטרנט.
 •  יש לשמור את אישור הלקוח.
 •  הלקוח רשאי לשנות את הסכמתו בכל עת, ואז לא ניתן לשלוח לו מסמכים ממוחשבים.
 •  יש לשמור גם את הודעת הביטול.
 •  חשבונית נדרשת להיות חתומה בחתימה אלקטרונית מאובטחת או מאושרת.
 •  העסק השולח את החשבונית והעסק המקבל את החשבונית מתחייבים לשמור את הקבצים הממוחשבים (כקובץ) כחלק מניהול הספרים.

דרישות החוק לחתימה אלקטרונית/דיגיטלית מאובטחת מתוך חוק חתימה אלקטרונית

“חתימה אלקטרונית מאובטחת” – חתימה דיגטלית שמתקיימים בה כל אלה:

 •  היא ייחודית לבעל אמצעי החתימה.
 •  היא מאפשרת זיהוי לכאורה של בעל אמצעי החתימה.
 •  היא הופקה באמצעי חתימה הניתן לשליטתו הבלעדית של בעל אמצעי החתימה.
 •  היא מאפשרת לזהות שינוי שבוצע במסר האלקטרוני לאחר מועד החתימה.

מתוך חוק חתימה דיגיטלית